SHTETI PERFEKT

1-NDARJA E TOKES ME DREJTESI;
2-DALJA NGA PAGANIZMI;
3-RINDERTIMI I TEMPUJVE;
4-KUNDERSHTIMI I HIPOKRIZISE FETARE;
 
Ezekieli kap. 47-48: Ndarja e tokes me drejtesi.
21 Këtë tokë ndajeni ndërmjet si vëllezër ndër fiset e Izraelit. Ndajeni me short për pjesë për ju e për ardhacakët që kanë ngulur ndër ju e kanë lindur fëmijë në mesin tuaj: cilësojeni edhe ata si vendës ndër bijtë e Izraelit: që edhe ata të fitojnë pjesë me short mes fiseve të Izraelit. 23 Secilit ardhacak jepjani pjesën në atë fis ku të ketë ngulur ‑ thotë Zoti Hyj.”
Ezekieli: 48. Ndarja e vendit
1 Ja emrat e fiseve: Nga kufiri i veriut, në drejtim të Hetalonit, në hyrje të Ematit, Asarenon, në veri për kufi të Damaskut, përgjatë kufirit të Ematit ‑ nga krahu i lindjes deri në det: pjesa e Danit, një pjesë.
2 Nga kufiri i Danit ‑ nga kufiri lindor deri në kufirin e detit: pjesa e Aserit, një pjesë.
3 Përgjatë kufirit të Aserit, prej lindjes e deri në det: pjesa e Neftaliut, një pjesë.
4 Përgjatë kufirit të Neftaliut, prej lindjes e deri në det pjesa e Manaseut, një pjesë.
5 Përgjatë kufirit të Manaseut, prej lindjes e deri në det: pjesa e Efraimit.
6 Përgjatë kufirit të Efraimit, prej lindjes e deri në det: pjesa e Rubenit.
7 Përgjatë kufirit të Rubenit, prej lindjes e deri në det: pjesa e Judës.
8 Përgjatë kufirit të Judës, prej lindjes e deri në det le të jetë pjesë e veçuar që do t’ia kushtoni Zotit: gjerë e gjatë: njëzet e pesë mijë kute, sikurse edhe çdo pjesë, prej lindjes e deri në det: në mesin e saj do të jetë shenjtërorja.
9 Pjesa që do ta veçoni për Zotin, le të jetë e gjatë njëzet e pesë mijë kute dhe e gjerë njëzet mijë. 10 Kjo pjesë e veçuar u takon këtyre: priftërinjve: në veri njëzet e pesë mijë kute; në perëndim dhjetë mijë kute e gjerë, në lindje dhjetë mijë kute e gjerë e në jug njëzet e pesë mijë kute e gjatë; në mes le të jetë Shenjtërorja e Zotit. 11 Priftërinjve të shuguruar ‑ bijve të Sadokut, të cilët i ruajtën rregulloret e mia e nuk gabuan, kur e morën udhën e mbrapshtë bijtë e Izraelit, siç gabuan edhe vetë levitët: 12 atyre u takon një pjesë nga kjo pjesë e veçuar, pjesa më e shenjtë, përgjatë kufirit të pjesës së levitëve. 13 Po edhe levitëve pikërisht sikurse pjesës së priftërinjve: njëzet e pesë mijë kute gjatë e dhjetë mijë kute gjerë ‑ gjithsej njëzet e pesë mijë kute gjatë e dhjetë mijë kute gjerë. 14 Prej kësaj pjese asgjë s’mund të shitet, s’mund të ndërrohet, s’mund të kalohet në askënd toka e Veçuar, sepse është e shuguruar Zotit.
15 Pesë mijë kute në gjerësi, që teprojnë nga ato njëzet e pesë mijë, le të jenë kujri: për qytet, për banim e për kullota: qyteti le të jetë në mes. 16 Ja, masat e saj: në veri pesëqind e katër mijë, në jug pesëqind e katër mijë, në lindje pesëqind e katër mijë dhe në perëndim pesëqind e katër mijë kute.17 Kullotat e qytetit duhet të jenë: në veri dyqind e pesëdhjetë kute, në jug dyqind e pesëdhjetë kute, në lindje dyqind e pesëdhjetë kute e në krah të detit dyqind e pesëdhjetë kute. 18 Çka, pastaj, të teprojë përgjatë pjesës së shenjtë ‑ dhjetë mijë kute në anë të lindjes e dhjetë mijë në perëndim, gjatë pjesës së shenjtë ‑ prodhimet e saj do t’u jepen atyre që i shërbejnë qytetit për ushqim. 19 Shërbyesit e qytetit le të merren nga të gjitha fiset e Izraelit. 20 E tëra pjesë e veçuar, pra, njëzet e pesë mijë kute herë njëzet e pesë mijë: katrore. Do t’i veçoni pjesën e shenjtëruar Zotit dhe pronën e qytetit. 21 Pjesa që tepron i përket princit në të dy anët e pjesës së shuguruar dhe të pjesës së pronës së qytetit ‑ në krahun e lindjes njëzet e pesë mijë kute, në krahun e lindjes, e në krahun e perëndimit njëzet e pesë mijë kute deri në kufi me det, sipas pjesëve të fiseve ‑ i takon princit. Pjesa e shuguruar e Shenjtërorja e Tempullit le të jetë në mes, 22 e ndarë nga prona e levitëve e nga prona e qytetit, ndërmjet Judës e Beniaminit, është prona e princit.
23 Fiseve të tjera: nga lindja në perëndim: pjesa e Beniaminit.
24 Gjatë kufirit të Beniaminit prej lindjes në perëndim: pjesa e Simonit.
25 P ër kufi të Simonit, prej lindjes në perëndim: pjesa e Isaharit.
26 Për kufi të Isaharit, prej lindjes në perëndim: pjesa e Zabulonit.
27 Për kufi të Zabulonit, prej lindjes deri në bregun e detit: pjesa e Gadit.
28 Për kufi të Gadit, prej lindjes në anë të jugut, në drejtim të jugut kufiri kalon prej Tamarës deri në ujërat Meribatkades, përgjatë përroit deri në Detin e Madh.
29 Kjo është toka për të cilën do të hidhni short për fiset e Izraelit, këto janë pjesët e tyre ‑ thotë Zoti Hyj.
Psali 82/81
PSALMI 82 /81/ mbi drejtesine. “Ju jeni Zota”
Kundër princave paganë
1 Psalm. I Asafit.
Hyji u ngrit në kuvendin hyjnor,
po gjykon mes hyjnorëve.
2 “Deri kur do të gjykoni padrejtësisht
e krah do t’u mbani të paudhëve?
3 Dilni zot të dobtit e të mjerit,
jepjani të drejtën të përvuajturit e skamnorit!
4 Lironi të ndrydhurin e të vobektin,
shpëtojeni prej thonjve të të paudhit”!
5 Por ata s’kuptojnë, vesh nuk marrin,
ecin nëpër errësirë;
po lëkunden të gjitha themelet e tokës!
6 E pra, unë thashë: “Ju jeni zota,
bij të Tejetlartit të gjithë”!
7 Por të gjithë do të vdisni si njerëzit,
poshtë do të bini si një, ju, o princa!
8 Ngrihu, o Hyj, gjykoje tokën,
sepse me të drejtë je Pronari i të gjitha kombeve!
Siracidi 51,13-30 L’istruzione. Aquistatela con molto denaro.
[13] Quando ero ancora giovane, prima di viaggiare,
ricercai assiduamente la sapienza nella preghiera.[14] Davanti al santuario pregando la domandavo,
e sino alla fine la ricercherò.[15] Del suo fiorire, come uva vicina a maturare,
il mio cuore si rallegrò.
Il mio piede si incamminò per la via retta;
dalla giovinezza ho seguito le sue orme.[16] Chinai un poco l’orecchio per riceverla;
vi trovai un insegnamento abbondante.[17] Con essa feci progresso;
renderò gloria a chi mi ha concesso la sapienza.

[18] Sì, ho deciso di metterla in pratica;
sono stato zelante nel bene, non resterò confuso.

[19] La mia anima si è allenata in essa;
fui diligente nel praticare la legge.
Ho steso le mani verso l’alto;
ho deplorato che la si ignori.

[20] A lei rivolsi il mio desiderio,
e la trovai nella purezza.
In essa acquistai senno fin da principio;
per questo non la abbandonerò.

[21] Le mie viscere si commossero nel ricercarla;
per questo ottenni il suo prezioso acquisto.

[22] Il Signore mi ha dato in ricompensa una lingua,
con cui lo loderò.

[23] Avvicinatevi, voi che siete senza istruzione,
prendete dimora nella mia scuola.

[24] Fino a quando volete rimanerne privi,
mentre la vostra anima ne è tanto assetata?

[25] Ho aperto la bocca e ho parlato:
“Acquistatela senza denaro.

[26] Sottoponete il collo al suo giogo,
accogliete l’istruzione.
Essa è vicina e si può trovare.

[27] Vedete con gli occhi che poco mi faticai,
e vi trovai per me una grande pace.

[28] Acquistate anche l’istruzione con molto denaro;
con essa otterrete molto oro.

[29] Si diletti l’anima vostra della misericordia del Signore;
non vogliate vergognarvi di lodarlo.

[30] Compite la vostra opera prima del tempo
ed egli a suo tempo vi ricompenserà”.

Hagai: 1. Rindërtimi i Tempullit
1
1 Në vitin e dytë të mbretit Dari, në të gjashtin muaj, të parën ditë të muajit, me anë të profetit Agje, i qe drejtuar fjala e Zotit Zorobabelit, birit të Salatielit, qeveritarit të Judës, edhe Jezuait, birit të Jozedekut, kryepriftit:2 “Kështu thotë Zoti i Ushtrive: Ky popull po thotë: ‘Ende s’ka ardhur koha të ndërtohet Shtëpia e Zotit. ’” 3 Këndej edhe erdhi fjala e Zotit me anë të profetit Agje: 4 “Vallë, për ju qenka koha të banoni në shtëpi të tavanosura e kjo Shtëpi të mbesë shkretë? 5 Tani, pra, kështu thotë Zoti i Ushtrive: Vërjani mendjen mirë udhës që keni marrë: 6 mbollët shumë, por bashkuat pak, hëngrët, por nuk u ngitë, pitë, por jo sa ju deshi zemra, u veshët, por nuk u ngrohët e, ai që punoi me mëditje, e vuri në qese të shqyer. 7 Kështu thotë Zoti i Ushtrive: Vërjani mendjen mirë udhës që keni marrë! 8 Ngjituni në mal, sillni dru e ndërtojeni Shtëpinë; kjo gjë do të më pëlqejë e do ta dëftoj lavdinë time ‑ thotë Zoti.
9 Shpresuat se do t’ju bëhet shumë dhe, ja, u bë pak: edhe aq sa sollët në shtëpi, unë fryva e jua treta. E përse ‑ thotë Zoti i Ushtrive? Sepse Shtëpia ime është rrënojë e ju secili kujdesoheni për shtëpinë tuaj! 10 Prandaj u qe urdhëruar qiejve të mos japin vesë edhe tokës i qe urdhëruar të mos e japë frytin e vet. 11 Këndej unë e çova thatësinë përmbi tokë, përmbi bjeshkë, përmbi drith, përmbi verë, vaj dhe përmbi çdo prodhim të tokës, mbi njerëz e mbi bagëti e përmbi çdo punë dore.”
12 Zorobabeli, biri i Salatielit, Jezuai, biri i Jozedekut, kryeprifti, dhe mbarë Teprica e popullit, e dëgjuan zërin e Zotit, Hyjit të vet, dhe fjalët e profetit Agje, në atë për çka Zoti, Hyji i tyre, e kishte dërguar atë tek ata. Populli pati frikë prej Zotit.
13 Atëherë Agjeu, lajmëtari i Zotit, kështu i tha popullit sipas urdhrit që kishte prej Zotit: “Unë jam me ju, thotë Zoti!” 14 Zoti e zgjoi shpirtin e Zorobabelit, birit të Salatielit, qeveritarit të Judës, dhe shpirtin e Jezuait, birit të Jozedekut, kryepriftit, dhe të mbarë Tepricës tjetër të popullit e ata erdhën e ia hynë punës në Shtëpinë e Zotit të Ushtrive, Hyjit të vet. 15Ishte e njëzetekatërta ditë e muajit të gjashtë, viti i dytë i mbretërimit të Dariut.
Kundër hipokrizisë fetare
10 Dëgjojeni fjalën e Zotit,
o prijës të Sodomës!
Dëgjoje urdhrin e Hyjit tonë,
o populli i Gomorrës!
11 “Ç’më duhen flitë tuaja të panumërta?”
‑ thotë Zoti. ‑
“Jam ngopur me fli shkrumbimi deshësh,
me dhjamë bagëtish të majura;
e gjak demash,
qengjash e cjepsh nuk dua!
12 Kur donit të dilni përpara meje,
kush i kërkoi këto prej duarve tuaja
që të shëtitni nëpër tremet e mia?
13 Pushoni së më sjelluri fli të padobi;
inat e kam kemin.
Hëna e re, e shtuna dhe tubimet…
s’duroj dot paudhëri e festime bashkë!
14 Hënat e reja e festimet tuaja
i urren shpirti im,
u bënë barrë e rëndë për mua,
s’mund t’i duroj më!
15 Kur i shtrini duart tuaja në lutje,
unë i largoj sytë e mi prej jush;
edhe nëse i shumoni lutjet tuaja,
unë nuk ju dëgjoj.
Duart tuaja pikojnë gjak.
16 Lahuni, pastrohuni,
Hiqeni fajësinë tuaj prej syve të mi,
pushoni të bëni keq!
17 Mësoni të bëni vepra të mira:
kërkojeni drejtësinë,
ndihmoni të shtypurit,
jepini të drejtën bonjakut,
mbrojeni të vejën!
18 “Atëherë, ejani të pleqërohemi”
‑ thotë Zoti.
Edhe në qofshin mëkatet tuaja kuq si gjaku,
do të bëhen bardhë si bora
edhe në qofshin të kuqe si purpuri,
do të bëhen porsi leshi.
19 Nëse doni të më dëgjoni,
do t’i gëzoni frytet e tokës;
20 nëse s’do të doni e do të më ngacmoni të hidhërohem,
shpata do t’ju përpijë!”
Kështu ka thënë goja e Zotit.

29 mendime mbi “SHTETI PERFEKT

 1. I just want to tell you that I am just newbie to blogging and site-building and certainly liked this page. Very likely I’m going to bookmark your blog post . You actually come with excellent articles. Cheers for sharing your webpage.

 2. Thanks for this glorious article. One more thing to mention is that the majority of digital cameras come equipped with the zoom lens that allows more or less of the scene to generally be included by simply ‘zooming’ in and out. These types of changes in the aim length will be reflected inside the viewfinder and on substantial display screen right at the back of any camera.

 3. I want to start a blog on myyearbook but i cant uncover the box on my profile.. I’ve made sure i’ve checked the box to show my latest blog in the manage profile boxes section.. However it still wont show up.. Please help.. Is there any other way to star…

 4. I discovered your blog site on google and verify a few of your early posts. Proceed to keep up the very good operate. I simply further up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for forward to reading extra from you afterward!…

 5. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this particular info for a long time. Thank you and best of luck.

 6. Please let me know if you’re looking for a author for your site. You have some really good posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested. Thank you!

 7. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 8. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this information So i’m happy to convey that I’ve a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to don’t forget this web site and give it a look on a constant basis.

 9. Thanks for the suggestions shared on your blog. Something also important I would like to state is that weight reduction is not all about going on a celebrity diet and trying to shed as much weight that you can in a set period of time. The most effective way to shed weight is by having it slowly but surely and obeying some basic guidelines which can enable you to make the most from a attempt to lose fat. You may realize and be following these tips, but reinforcing know-how never damages.

 10. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and internet and this is really irritating. A good site with interesting content, that’s what I need. Thank you for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 11. Thanks for this glorious article. One other thing is that the majority of digital cameras arrive equipped with some sort of zoom lens so that more or less of the scene being included simply by ‘zooming’ in and out. These kinds of changes in target length will be reflected from the viewfinder and on significant display screen right on the back of your camera.

 12. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was doing a little homework on this. And he actually ordered me dinner due to the fact that I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this issue here on your web site.

Lini një Përgjigje

Plotësoni më poshtë të dhënat tuaja ose klikoni mbi një nga ikonat për hyrje:

Stema e WordPress.com-it

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj WordPress.com. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Google+

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Google+. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Twitter-i

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Twitter. Dilni /  Ndryshoje )

Foto Facebook-u

Po komentoni duke përdorur llogarinë tuaj Facebook. Dilni /  Ndryshoje )

w

Po lidhet me %s